نگران بودن توافق برگزاری مذاکرات کره شمالی

نگران بودن: توافق برگزاری مذاکرات کره شمالی برنامه ریزی اخبار بین الملل